Kiểm tra dòng xoáyDòng điện xoáy trong vật dẫn sẽ tạo ra một từ trường có xung hướng chống lại từ trường ban đầu. Nếu có bất kỳ bất liên tục nào trên vật dẫn sẽ ảnh hưởng làm thay đổi dòng điện xoáy và thay đổi từ trường thứ cấp cuộn dân sẽ ghi nhận được sự thay đổi và tạo ra tín hiệu trên màn hình.
15-1-2020
AITECH NDT Services supplies a complete line of radiographic services for both shop and field applications.
15-1-2020
Magnetic Particle Inspection (MPI) is a non-destructive testing method that can detect surface and subsurface flaws in ferromagnetic materials.
15-1-2020
A Helium Leak detector, also known as a Mass Spectrometer Leak Detector (MSLD), is used to locate and measure the size of leaks into or out of a system or containing device.
15-1-2020
ĐÀO TẠO