Đào tạo APICertified API 570 Piping inspectors must have a broad knowledge base relating to maintenance, inspection, alteration and repair of in-service metallic piping systems. The API 570 examination is designed to determine if applicants have such knowledge.
25-12-2019
Certified API 510 Pressure Vessel inspectors must have a broad knowledge base relating to maintenance, inspection, repair, and alteration of pressure vessels. The API 510 examination is designed to determine if individuals have such knowledge.
25-12-2019
Kiểm tra thẩm thấu mẫu khuyết tật từ các chi tiết nứt tự nhiên bằng thẩm thấu màu và thẩm thấu huỳnh quang
24-12-2019
Khóa đào tạo này tập trung vào việc củng cố và cải thiện các kỹ năng siêu âm, tần soát khuyết tật cho học viên đã được đào tạo kiểm tra siêu âm Level 1
24-12-2019